Witaj, Gość!   Zaloguj się lub zarejestruj w naszym sklepie.
Na naszym blogu: Bornholm 2018
Kategorie produktów
Akcesoria
Części Naprawy Przelotki
Buty Torby Ubrania Wodery
Wędkarstwo Morskie
Wędkarstwo Muchowe
Wędkarstwo Spinningowe
Wędkarstwo Spławikowe i Gruntowe
Thymallus Antyk
Literatura Film
Wędkarstwo Podlodowe
Morskie trocie
Kołowrotki
Haczyki
Kotwice
Żyłka Fluorocarbon Plecionka
Regulamin

REGULAMIN UŻYTKOWNIKÓW
SKLEPU INTERNETOWEGO
„THYMALLUS”


          Niniejszy regulamin reguluje zasady i sposób działanie sklepu internetowego „THYMALLUS” w zakresie sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem kanałów elektronicznych przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „OMEGA” Mirosław Pawlik z siedzibą ul. Skrzetuskiego 5, 59-100 Polkowice, NIP: 692 102 90 65, Regon: 39034073.

                                                          Dane firmy:
                                                          PHU „Omega”
                                                          Mirosław Pawlik
                                                          ul. Skrzetuskiego 5
                                                          59-100 Polkowice

                                                          NIP:692 102 90 65
                                                          Regon: 390340073
                                                          tel. kom. (+48) 509 229 550
                                                          e-mail: m.pawliksklep@vp.pl

                                                          rachunek bankowy
                                                          Reiffeisen PL 20 1750 0012 0000 0000 2310 3688

                                                          SWIFT: RCBWPLPW
                                                    

Ważne pojęcia:

Sprzedający – podmiot uczestniczący w procesie sprzedaży, oferujący produkty i usługi charakterystyczne dla profilu swojej 
                       działalności zgodnej z ewidencją działalności. Podmiotem sprzedającym jest  PHU “OMEGA” z siedzibą w 
                       Polkowicach 59-100, ul. Skrzetuskiego 5.
Kupujący –      każdy uczestnik rynku, który dokonuje transakcji kupna produktu lub usługi za pośrednictwem Sklepu
                       Internetowego „Thymallus”.
Kanał elektroniczny – każda forma komunikacji pomiędzy sprzedającym a kupującym, a także dokonywania rozliczeń z
                       wykorzystaniem takich narzędzi jak Internet, telefon i bezgotówkowe formy płatności.
Przyjęcie zlecenia – etap w którym kupujący zakończy proces składania zlecenia, akceptując wprowadzone przez siebie
                       informacje i tym samym wysyłając informacje o zleceniu do Sklepu Internetowego „Thymallus”.
Realizacja zlecenia – czas jaki został przyjęty na wykonanie zlecenia, liczony od momentu złożenia zamówienia do momentu
                       potwierdzenia przez kupującego lub firmę kurierską, odbioru towaru.
Sklep Internetowy „Thymallus” – ilekroć mowa w regulaminie o Sklepie Internetowym „Thymallus”, należy rozumieć przez
                       to „markę”, której właścicielem jest PHU „OMEGA” Mirosław Pawlik, z siedzibą w Polkowicach, 59-100,
                       ul. Skrzetuskiego 5.

Ogólne warunku sprzedaży:

§ 1


1. Kupujący zamawia produkt lub usługę, a sprzedający zobowiązuje się do realizacji danego zamówienia na zasadach  i w  
    terminie określonym niniejszym regulaminie.
2. Kupujący zobowiązuje się dostosować do zasad obowiązujących w Sklepie Internetowym „Thymallus”.
3. Kupujący zobowiązuje się do sfinalizowania transakcji poprzez terminowe dokonanie płatności względem sprzedającego, w 
    sposób odgórnie ustalony przez Sklep Internetowy „Thymallus” lub w drodze indywidualnych ustaleń dokonanych pomiędzy
    kupującym a sprzedającym.

§ 2


1. Sprzedający zobowiązuje się do terminowej realizacji zlecenia sprzedaży zgodnego z informacją zawartą w Sklepie
    Internetowym „Thymallus”  lub w terminie wcześniej ustalonym z kupującym w sytuacji w której realizacja zlecenia mogłaby
    zostać przesunięta w czasie z przyczyn niezależnych od sprzedającego.
2. Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania kupującego o możliwym terminie realizacji zamówienia, jeżeli
    miałby być inny niż ten który obowiązywał w dniu zawarcia umowy miedzy stronami, z przyczyn niezależnych od 
    sprzedającego i za pośrednictwem kanałów elektronicznych przyjętych przez Sklep Internetowy „Thymallus”  jako
    obowiązujące.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji zamówienia w sytuacji jeżeli wystąpią zdarzenia losowe
    uniemożliwiające całościowe sfinalizowanie umowy między stronami, a nie wynikające ze strony sprzedającego (np. zjawiska
    gospodarcze jak upadłość lub zaprzestanie działalności przez producenta, lub wycofanie, zaprzestanie produkcji danego
    produktu). W takim przypadku sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z kupującym i ustali indywidualnie sposób realizacji
    pozostałej części zlecenia.

 

§ 3


1. W chwili dokonania zakupu, kupujący otrzyma informację o przyjęciu zlecenia do realizacji oraz terminie jego wykonania za
    pośrednictwem kanałów elektronicznych.
2. Po dokonaniu zakupu sprzedający wystawia paragon fiskalny, stanowiący potwierdzenie dokonania sprzedaży.
3. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT za zakupione towary, należy zgłosić ten fakt sprzedającemu niezwłocznie po
    dokonaniu zakupu. Jednocześnie należy podać wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury.


Złożenie zamówienia:


§ 4

1. Zamówienie składane są za pomocą Sklepu Internetowego „Thymallus”.
2. Zamówienia mogą być składane telefonicznie od poniedziałku do piątki w godzinach od 10:00 do 16:00
3. Zamówienia drogą mailową można składać codziennie, przy czym za dzień realizacji zlecenia przyjmuje się pierwszy dzień
    roboczy po dniu wolnym.
4. Składając zamówienie drogą mailową lub telefonicznie, należy podać następujące dane:
    a.    Nazwa towaru,
    b.    Ustalić cenę towaru (jeżeli w danym momencie nie jest dostępna w Sklepie Internetowym „Thymallus”),
    c.    Podać kolor lub nr kodu towaru,
    d.    Ilość zamawianych produktów,
    e.    Dane niezbędne do wysyłki,
     f.    Telefon kontaktowy lub e-mail.


§ 5

1. Przy zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego „Thymallus”, drogą mailową lub telefonicznie,
    minimalna kwota zamówienia wynosi 40,00 PLN (słownie: czterdzieści złotych).
2. Dokonując zamówienia Klient akceptuje wszystkie warunki powyższego regulaminu i sposób realizacji zamówienia
    obowiązujący w Sklepie Internetowym „Thymallus”.

Płatności:

§ 6

1. Sklep Internetowy „Thymallus”  akceptuje następujące formy płatności:
    a.    przedpłata (wpłata na konto bankowe, przed dokonaniem wysyłki),
    b.    za pobraniem (płatne przy odbiorze).
2. Wpłata na konto, za wyjątkiem § 6 pkt.1 ppkt. b., powinna zostać dokonana na wskazany rachunek bankowy po uprzednim
    otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu zamówienia.
3. Płatność „za pobraniem’ obowiązuje przy zamówieniach składanych drogą mailową lub telefonicznie.
4. Wpłata zostanie dokonana w terminie 5 dni roboczych, od otrzymania ww. zamówienia.
5. W przypadku nie dokonania wpłaty w ww. terminie, zamówienie zostanie anulowane.
6. Sklep Internetowy „Thymallus”  zastrzega sobie prawo do zmiany formy płatności za zamówienie.
7. Płatność należy dokonać na rachunek bankowy w Polbanku Reiffeisen PL 20 1750 0012 0000 0000 2310 3688

Wysyłka towaru:

§ 7


1. Wysyłka towaru jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
2. Szczegółowe informacje dotyczące wysyłki towaru są zawarte na stronie Sklepu Internetowego „Thymallus”  w zakładce
    „Koszty wysyłki”.
3. Paczki długie i ciężkie wysyłane są wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej.
4. W przypadku wysyłek złożonych (dwie i więcej paczek, znaczna masa) Sklep Internetowy „Thymallus”  konsultuje warunki i
    sposób wysyłki z kupującym.

§ 8


1. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się niezwłocznie po dokonaniu płatności za zamówienie. Tym samym Sklep
    Internetowy „Thymallus” zastrzega sobie prawo do dokonania wysyłki w okresie późniejszym, lecz nie dalszym niż 14 dni od
    dnia dokonanie płatności za zamówiony towar.
2. W przypadku pojawienia się możliwości opóźnienia w wysyłce towaru z uwzględnieniem zapisów w § 8 pkt. 1,
    spowodowanych czynnikami niezależnymi od sprzedającego, kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie.

§ 9

1. Jeżeli podczas odbioru paczki kupujący zauważy ślady wskazujące na fizyczne uszkodzenie przesyłki lub próbę jej otwarcie,
    prosimy o nie odbieranie przesyłki, spisać protokół reklamacyjny i niezwłoczne poinformowanie sprzedającego o zaistniałym
    fakcie.
2. Po odebraniu, a także zapłaceniu za nieuszkodzoną przesyłkę, kupujący ma prawo do sprawdzenia w obecności kuriera jej 
    zawartości. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braku zgodności towaru ze złożonym zamówieniem należy spisać
    protokół w obecności kuriera i powiadomić o tym Sklep Internetowy „Thymallus”.

Gwarancje:

§ 10


1. Gwarancją są objęte wszystkie produkty sprzedawane przez Sklep Internetowy „Thymallus”.
2. Okres gwarancyjny ustalany jest przez producenta i wynosi minimum 12 m-cy, w zależności od towaru.
3. Gwarancja obejmuje tylko wady fabryczne. W przypadku użytkowania towaru niezgodnego z warunkami gwarancji, kupujący
    traci prawo do gwarancji.
4. Sklep Internetowy „Thymallus”  odpowiada za wysyłany do Państwa towar, a w przypadku stwierdzenia wad prosimy o
    kontakt telefoniczny pod numer wskazany w ogólnych informacjach o firmie.

§ 11

1. W przypadku stwierdzenia wad opisanych w § 10 pkt. 3, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy i wysłany na koszt
    sprzedającego.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której zostanie stwierdzony brak towaru i możliwości jego zamówienia z przyczyn nie
    leżących po stronie sprzedającego, nastąpi automatyczny zwrot gotówki na podany przez kupującego nr rachunku
    bankowego.
3. Towary poddane reklamacji powinny być wysłane na nasz adres :

                                                          PHU „Omega” Mirosław Pawlik
                                                          ul. Skrzetuskiego 5
                                                          59-100 Polkowice

4. Koszt wysyłki reklamowanego towaru na adres sklepu ponosi kupujący.
5. Procedura reklamacyjna zostanie uruchomiona z chwilą otrzymania przez sklep, wadliwego towaru z opisem zaistniałej
    niezgodności.
6. Podstawą wszczęcia procesu reklamacji jest karta gwarancyjna i dowód zakupu.


Zwroty:

§ 12


1. Zwrot zakupionego towaru można dokonać z uwzględnieniem warunków zawartych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r.
    o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz przepisach Kodeksu cywilnego.
2. Za stan zwracanego towaru odpowiada kupujący.
3. Towar musi być w taki stanie w jakim otrzymał go kupujący.

Postanowienia końcowe:


§ 13

W sprawach spornych oraz nie uwzględnionych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego  oraz Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.